добре дошли

Биоразнообразие и околна среда

България попада на границата между евросибирския и средиземноморския региони на палеарктическата екозона, най-обширната от осемте екозони на Земята. Част от територията на страната е останала незасегната от Ледниковия период, в следствие на което са оцелели някои много стари реликтни растителни видове от терциера. Взаимодействието на различни климатични, хидроложки, геоложки и топографски условия е причина България да има сравнително голямо разнообразие от растителни и животински видове. То включва около 100 вида бозайници, към 400 вида птици, близо 40 вида влечуги, над 200 вида черноморски и сладководни риби, над 27 000 вида насекоми и безгръбначни, и над 10 000 низши и висши растения и гъби. Висшите растения са над 3800 вида, от които 170 вида са ендемити.Розата, пренесена в България от Персия през 17 век, е символ на България. Някои от най-разпространените животни в България са благородния елен (19 590 индивида), сърната (над 79 000), дивата свиня (71 200). Сравнително често срещани сачакалът и лисицата, докато мечкатаобикновеният делфинцарският орелтибетският як и европейската норка са значително по-редки.


България е подписала и ратифицирала Протокола от Киото и е постигнала намаляване с 30% на емисиите на въглероден двуокис, постигайки целите на протокола.Околната среда обаче продължава да е силно замърсена. Въздухът е един от най-силно замърсените в Европа от автомобилни газове и работата на въглищни електроцентрали, а почвата и водите са засегнати от канализационните системи на населените места и промишлеността.Освен това България е единствената страна-членка на ЕС, в която не се рециклират битови отпадъци. Ситуацията се е подобрила през последните години, като за целта са създадени няколко програми с държавно финансиране.Близо 35% от общата площ на страната е покрита от гори. На територията на България съществуват тринационални парка, 55 резервата, 11 природни парка, 503 и защитени местности и 35 поддържани резервата.Към тях се прибавят и 114 орнитологично важни места, в които се срещат редки видове птици. Защитени са 574 вида растения, 483 вида животни, и 1774 вековни дървета.Много от защитените райони, особено по Черноморието, са застрашени заради безразборно незаконно строителство.изполазвана литература wikipediq.org

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg